Hưỡng dẫn tạo file Gerber

Hướng dẫn xuất Gerber + Drill từ Orcad

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch …. Các bạn nên xuất file Gerber để gởi đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả các nhà sản xuất PCB đều có thể nhận Gerber.

1. Đặt tọa độ 0

2. Cấu hình xuất Gerber: Options -> Post Process Settings

Chọn lớp cần xuất, nhấn Properties, cho phép xuất

3. Xuất Gerber Auto -> Run Post Processor

4. Copy tất cả các file xuất ra + thruhole.tap để gởi cho PNLAB

Hướng dẫn xuất Gerber + Drill từ Altium

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch …. Các bạn nên xuất file Gerber để gởi đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả các nhà sản xuất PCB đều có thể nhận Gerber.

Hướng dẫn xuất Gerber và Drill từ Altium

1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:

2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

Lựa chọn như trong ảnh

 

Chọn OK là xong

2. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File (Lựa chọn như trong hình)

OK là xong.

4. Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for ...] (bao gồm cả file .txt – file khoan) gởi cho PNLAB